Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium może wnioskować o wyżej wymienioną pomoc w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego.
Do składania i obsługi wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendiów szkolnych ) służy aplikacja elektroniczna Stypendia znajdująca się pod adresem: https://stypendia.edu.lublin.eu

Każdy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego musi być wprowadzony do aplikacji Stypendia i złożony przez wnioskodawcę w szkole do której uczęszcza uczeń:
– w postaci papierowej ( należy wydrukować uzupełniony wniosek oraz podpisać i dostarczyć do szkoły)
lub
– w przypadku gdy wnioskodawca posiada profil zaufany, w postaci elektronicznej
( wniosek elektroniczny opatrzony elektronicznym podpisem – uważa się za złożony dopiero wówczas , gdy zostanie przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły)
Kryteria przyznania świadczenia:
zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w trybie decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – szkoła, do której uczęszcza uczeń.
Pomoc ma charakter edukacyjny i jej rozliczenie następuje poprzez okazanie faktur na zakup materiałów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

W sprawie pytań i wątpliwości kontakt z pedagogiem szkolnym:
tel: 81 728 67 00
e-mail: izabela.janczak-nowicka@sp31.lublin.eu