Misja szkoły

Dążymy do tego, by nasza szkoła była przyjazna wszystkim, zaspokajała potrzeby uczniów, rodziców oraz realizowała oczekiwania społeczne, stwarzając warunki wszechstronnego rozwoju, wychowując dzieci otwarte na współdziałanie z innymi, wrażliwe na dobro i piękno, przygotowane do życia w szybko zmieniającym się, różnorodnym kulturowo, współczesnym świecie.

Wizja szkoły

Pragniemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku i stanowiła drugi dom dla ucznia.

Uczeń:

 • chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania i aktywnie zdobywa wiedzę,
 • jest kulturalny, szanuje rówieśników, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych, cechuje go życzliwość i chęć niesienia pomocy,
 • jest ciekawy świata i kultury innych narodów,
 • potrafi pracować w zespole,
 • prezentuje postawę prozdrowotną i proekologiczną,
 • aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym,
 • dba o honor i tradycje szkoły, naśladując cechy Lotników Polskich:
  • odpowiedzialność,
  • uczynność,
  • uczciwość,
  • odwagę.

Rodzice:

 • współdziałają ze szkołą i wspierają nauczycieli w ich pracy,
 • aktywnie uczestniczą w procesie wychowywania dzieci,
 • współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów szkoły,
 • promują pozytywny obraz szkoły w środowisku.

Nauczyciele:

 • są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów,
 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców,
 • współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka, wspierając rodziców w procesie wychowawczym,
 • zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć w szkole i poza nią,
 • starają się o najwyższą jakość nauczania,
 • stosują nowoczesne i efektywne metody pracy,
 • budują w dziecku wiarę w siebie i własne możliwości.

Pracownicy szkoły:

 • współtworzą przyjazną atmosferę szkoły,
 • cieszą się szacunkiem,
 • odczuwają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Dyrektor szkoły:

 • jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników,
 • tworzy właściwą atmosferę, jest sprawiedliwy i konsekwentny w działaniu,
 • umie rozwiązywać konflikty.