Inspektów Danych Osobowych

Witold Przeszlakowski, e-mail: sp31@iod.lublin.eu

Działając zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,  zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka (zwane dalej danymi osobowymi) przetwarzanych w ramach czynności wykonywanych w Szkole Podstawowej numer 31 im. Lotników Polskich w Lublinie (zwana dalej Szkołą) jest Dyrektor Szkoły; dane kontaktowe: ul. Lotnicza 1, 20 – 322 Lublin, telefon: 81 728 67 00, e-mail: ebox@sp31.lublin.eu
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: sp31@iod.lublin.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły wynikających z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 6. niezbędnym do zapewnienia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 7. określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacjach, gdy nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wypełnienia zadań nałożonych na Administratora przez właściwe przepisy oraz w okresie niezbędnym do archiwizowania dokumentacji wynikającym z właściwych przepisów prawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także – gdy występują sytuacje określone w RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 11. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, lecz nie będzie dochodziło do profilowania.
 13. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 14. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest podanie danych osobowych przez inną osobę.