04paź/23

XIV Bieg Papieski

16 października 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się na terenie naszej szkoły XIV Bieg Papieski. Impreza organizowana jest dla wszystkich, którzy chcieliby „na sportowo” upamiętnić 45. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II.

Bieg Papieski organizowany na terenie lubelskiej dzielnicy Bronowice jest hołdem złożonym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – jednemu z najwybitniejszych Polaków.

Każda z kolejnych edycji Biegu miała swoje przesłanie nawiązujące do papieskich wypowiedzi lub czynów. Dzisiaj, w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, czujemy się solidarni z walczącym narodem ukraińskim. W czasie swojej pielgrzymki na Ukrainę (w 2002 roku) Papież powiedział: „Ukraina ma oczywiste powołanie europejskie, podkreślone przez chrześcijańskie korzenie swojej kultury…”

Głównymi organizatorami XIV Biegu Papieskiego są:

Parafia pw. Św. Krzyża w Lublinie, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

Do udziału w Biegu zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także osoby dorosłe z terenu miasta Lublina i regionu. Dla wszystkich uczestników wyznaczono pięć kategorii wiekowych. Dla każdej kategorii określono trasę z dokładnie wyznaczonymi miejscami zbiórki, startu, mety, przebiegiem i długością odcinka. Każdy uczestnik w celu identyfikacji otrzyma koszulkę z logo Biegu.

Regulamin XIV Biegu Papieskiego

Trasy

Godziny startów

Oświadczenie o stanie zdrowia

Zgoda RODO dla niepełnoletnich

Zgoda RODO – pełnoletni

Mapki tras dla poszczególnych kategorii:

 

26wrz/23

Laptop dla ucznia

Szanowni Państwo,

trwa realizacja programu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia”, w ramach którego każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma bezpłatnie laptopa – sprzęt do codziennego użytku i edukacji.

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się do SP31 w terminach podanych przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym w celu podpisania umowy przekazania i odbioru laptopa dla swojego podopiecznego. Prosimy Rodziców i Opiekunów czwartoklasistów o zabranie ze sobą ważnego dowodu osobistego oraz podanie numeru PESEL dziecka. Laptopy są fabrycznie nowe i posiadają 36-miesięczną gwarancję. Więcej informacji znajduje się na stronie laptopdlaucznia.gov.pl lub pod numerem 22 182 22 88, laptopdlaucznia@nask.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Ulotką informacyjną oraz listą Pytań i odpowiedzi

 

 

21wrz/23

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim – Boisko Wysokich Lotów cd.

Razem możemy więcej❗️❣️❗️

Już 2️⃣2️⃣ września zaczyna się głosowanie 🗳️ w budżecie obywatelskim. Nasza Szkoła zgłosiła projekt D-9️⃣4️⃣który umożliwi nam wyposażenie boiska w sprzęt do pielęgnacji nawierzchni oraz montaż odpowiedniego oświetlenia. Umożliwi to korzystanie z boiska w godzinach popołudniowych w okresie jesienno🍂🍁 – zimowym❄️. Dzięki odpowiednim urządzeniom i oświetleniu boisko będzie dłużej służyło całej społeczności szkolnej. Zapraszamy do głosowania na projekt D-9️⃣4️⃣ Boisko Wysokich Lotów cd.

GDZIE I JAK GŁOSOWAĆ?

W piątek 22 września 2023 r. rozpoczyna się głosowanie na projekty 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie. Podobnie jak w latach ubiegłych głosować można na dwa sposoby.

Głosowanie w formie elektronicznej:

Aby oddać głos w formie elektronicznej, należy wejść na stronę www.lublin.eu/budzetobywatelski, zarejestrować się, zalogować, a następnie oddać swoje głosy.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić, rodzić/ opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż., a także zgody dotyczące danych osobowych.

Głosowanie w formie papierowej:

Aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Pamiętaj, aby mieć ze sobą dokument tożsamości. Prosimy nie przynosić zebranych wcześniej formularzy od innych osób. Nie będziemy ich przyjmować. Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą we wszystkich BOMach oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kto może głosować?

W Budżecie Obywatelskim głosować może każda osoba, która jest na stale zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów do głosowania.

Kartę do głosowania można przynieść do:

Filia nr 9 ul. Krańcowa 106 tel. 81 744-17-18

11wrz/23

Przekaż TALENCIAKA naszej szkole!

Zachęcamy do udziału w akcji organizowanej przez Lidl – „Szkoły pełne talentów”.  Otrzymane podczas zakupów kupony – TALENCIAKI – można przekazać naszej szkole, wrzucając do odpowiednio oznaczonego pudełka lub rejestrując kupon na stronie Talenciak dla SP31. TALENCIAKI zostaną wymienione na pomoce naukowe, sprzęt sportowy i elektroniczny.

Akcja trwa do 5 listopada. Wejdź na Talenciak dla SP31 i zarejestruj swój kupon! Dziękujemy!

06wrz/23

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym – stypendium szkolne socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioskodawca: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium może wnioskować o wyżej wymienioną pomoc w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego.
Do składania i obsługi wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendiów szkolnych ) służy aplikacja elektroniczna Stypendia znajdująca się pod adresem: https://stypendia.edu.lublin.eu

Każdy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego musi być wprowadzony do aplikacji Stypendia i złożony przez wnioskodawcę w szkole do której uczęszcza uczeń:
– w postaci papierowej ( należy wydrukować uzupełniony wniosek oraz podpisać i dostarczyć do szkoły)
lub
– w przypadku gdy wnioskodawca posiada profil zaufany, w postaci elektronicznej
( wniosek elektroniczny opatrzony elektronicznym podpisem – uważa się za złożony dopiero wówczas , gdy zostanie przesłany za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły)
Kryteria przyznania świadczenia:
zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin, bycie uczniem znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Tryb przyznania świadczenia: Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Lublin w trybie decyzji administracyjnej.
Miejsce złożenia wniosku: w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin – szkoła, do której uczęszcza uczeń.
Pomoc ma charakter edukacyjny i jej rozliczenie następuje poprzez okazanie faktur na zakup materiałów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

W sprawie pytań i wątpliwości kontakt z pedagogiem szkolnym:
tel: 81 728 67 00
e-mail: izabela.janczak-nowicka@sp31.lublin.eu

25sie/23

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Szanowni Państwo!

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Jest to oferta skierowana do młodych ludzi, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:
·         Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
·         Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
·         Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
·         Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.
Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły:
https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem